Soběšické rybníčky

Panorama ze dvou snímků zachycující dolní ze Soběšických rybníčků. Vpravo je výpusť rybníčku, vlevo pokračuje lesní cesta směrem k hornímu rybníčku a dále k Soběšicím.

 

Chráněné území Soběšické rybníčky

Základní údaje
Chráněné území leží jihovýchodně od městské části Mokrá Hora, na jižním okraji souvislého lesního komplexu Masarykova lesa, školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně. Bylo vyhlášeno v roce 1987 na ploše 1,288 ha jako významná lokalita rozmnožování obojživelníků. Území je dostupné po lesní cestě vedoucí kolem potoka z Řečkovic do Soběšic.

Stanoviště
Dno hlubokého stinného údolí se nachází v členitém reliéfu Soběšické vrchoviny v nadmořské výšce 280–295 m. Jádro území tvoří malý lesní rybníček a tůň zbylá na dně sousedního rybníčku s protrženou hrází, který je nad ním. Rybníčky byly vybudovány na potoce Kubelín, který je levostranným přítokem Ponávky. Chráněné území zahrnuje i navazující úseky úzké potoční nivy na dně údolí a báze přilehlých svahů. Geologické podloží tvoří biotitický granodiorit, v nivě překrytý potočními sedimenty, na kterých vznikly glejové půdy. Hydrologický režim území příznivě ovlivňují malé pramenné výrony podzemní vody na dně údolí a na bázích svahů.

Živá příroda

Potoční nivu nad a pod rybníčky zaujímá přirozené společenstvo jasanových olšin s olší lepkavou, jasanem ztepilým a jilmem vazem. V podrostu se vyskytují typické vlhkomilné druhy: karbinec evropský, lilek potměchuť, pcháč zelinný, ostřice lesní a pryskyřník kosmatý, na březích potoka roste mokrýš střídavolistý (na obrázku) a ostřice řídkoklasá. Z vodních rostlin se v rybníčcích vyskytují rdest vzplývavý a rdest kadeřavý, na hladině plují drobné lístky okřehku menšího. V jarním období se k rybníčkům z dalekého okolí stahují obojživelníci. Rozmnožuje se zde ropucha obecná, skokan štíhlý a skokan hnědý, v minulosti byl zjištěn čolek velký (naposledy v roce 2001), nověji též čolek horský. Na vodní hladině běhají na tenkých nohách vodoměrky štíhlé. Dolní rybníček je rybářsky využíván, vodu kalí vysazení kapři obecní. Čistou vodu v potoce indikuje výskyt drobného korýše blešivce potočního, který se živí rozloženými zbytky listů. Z drobných savců žijí v okolí rybníčků rejsek malý a hrabošík podzemní – typické druhy vlhkých lesů.

převzato ze stránek www.rezekvitek.cz/